دبستان غیردولتی دخترانه فرزانه - کادر آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

پیام مدیریت دبستان

به نام خداوند بخشنده مهربان، با عنایت به تاکیدات نبی اکرم(ص) و همه ی معصومین و رهبرمعظم انقلاب در رسیدگی و توجه به تربیت کودکان و قابلیت آنان برای پذیرش تعالیم الهی باید گفت ، کودکی فرصتی است طلایی برای شکل پذیری شاکله شخصیتی کودکان که اگر به دست مربیان آکاه نقش پذیرد، آینده درخشانی را نوید می دهد.

باتشکر : مهاجرانی

کادر آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

ستاره های درخشان دبستان غیردولتی فرزانه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵


سرکار خانم پیلوایه (مربی پیش دبستانی)
سرکار خانم محمدزاده (مربی پیش دبستانی)
سرکار خانم اشرف السادات نجبائی (کلاس اول)
سرکار خانم شادی شمائی (کلاس اول)
سرکار خانم صادق پور (کلاس دوم)
سرکار خانم زهره خاقانی (کلاس دوم)
سرکار خانم سوسن عسگری (کلاس سوم)
سرکار خانم علیشاهی (کلاس سوم)
سرکار خانم فیروزی (کلاس چهارم)
سرکارخانم پوینده (کلاس پنجم)
سرکار خانم عجم (ادبیات کلاس ششم)
سرکار خانم حق وردی (علوم کلاس ششم)
سرکار خانم قهریه (ریاضی کلاس ششم)
سرکار خانوم صالحی (اجتماعی کلاس ششم)
سرکار خانم ناصحی (مربی کامپیوتر )
سرکار خانوم اسماعیلیون(ورزش )
سرکار خانم محمدی (ورزش )
سرکار خانم بیات (ورزش )
سرکار خانم سنجری(ورزش )

اخبار علمی و پزشکی

خبرخوان یافت نشد